Friday, 29 October 2010

– Triratna Buddhist Community Retreat, Sopatowiec, Poland
Triratna Buddhist Community/Wspólnota Buddyjska Triratna Retreat, Sopatowiec, Poland

No comments: